X
تبلیغات
هنرستان هنر

هنرستان هنر

هنرستان

سوالات درس سیر هنر در تاریخ یک1

سیر هنر در تاریخ یک1

 

1ـ اولین بهره برداری انسان از سنگ آهن ، پس از کشف آن برای چه بوده است ؟ (5/0)

2ـ شاخصه ی یک نظام اجتماعی بلند مرتبه را بنویسید ؟ (1)

3ـ چرا خط و نوشته را مهمترین اختراع بشری درطول تاریخ می دانند ؟ (1)

4ـ اولین سلسله منسجم پادشاهی در بین النهرین را کدام قوم تشکیل داده اند ؟ (5/0)

5ـ در میان جانواران کدام یک در بین مردم بین النهرین از جایگاه خاصی برخوردار بوده اند ؟ (5/0)

6ـ زیگورات چیست توضیح دهید و دو زیگورات مهم را نام ببرید ؟ ( 5/1)

7ـ لرستان با داشتن چه آثاری شهرت دارد ؟ (1)

8ـ ستونهای تخت جمشید دارای چه ویژگی هایی هستند ؟ (1)

9ـ هنر مصر در عهد کهن دارای چه صفاتی می باشند ؟ (1)

10ـ ابتدایی ترین شکل مقبره ها در مصر به چه صورت و چه نام دارد ؟ (1)

11ـ جانواران اسطوره ای تمدن مصر را با توجه به آثار ارائه شده نام ببرید ؟ (1)

12ـ چه عاملی باعث اختراع شدن شیوه ی مومیایی کردن اجساد در مصر باستان گردید ؟ (1)

13ـ سه ایزد اصلی تثلیث هنودیی را نام ببرید و هر کدام عهده دار چه وظایفی بوده اند ؟ (5/1)

14ـ استویا چیست . توضیح دهید ؟ (1)

15ـ دو هنر مند ایرانی که به همراه همایون شاه به هند رفتند را نام ببرید ؟ (5/0)

16ـ تفکر و هنر چین تحت تأثیر چه نظامهای فکری و اعتقادی بوده است ؟ (5/1)

17ـ چرا هنر خط بعنوان مهمترین هنر در چین مطرح است ؟ (1)

18ـ تاریخ مستند یونان از چه زمانی آغاز می گردد ؟ (5/0)

19ـ ویژگی های دوره کلاسیک هنر در یونان باستان را نام ببرید ؟ (5/1)

20ـ برای بررسی هنر یونان چه منابعی وجود دارد ؟ (5/1)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389ساعت 20:1  توسط م . عليزاده  | 

سوالات درس هنر و ادب فارسی

هنر و ادب فارسی

 

1ـ وجوه اشتراک همه هنرها را بنویسید و یکی را به دلخواه توضیح دهید ؟ (2)

2ـ از نظر زبان شناسان چند نوع زبان نگارش داریم نام ببرید ؟ (5/1)

3ـ شعرهای اجتماعی به چه نوع شعرهایی گفته می شود ؟ (1)

4ـ در بیت زیر ارکان تشبیه را مشخص کنید ؟ (1)

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم             تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

5ـ انواع استعاره را نام ببرید ؟ (5/0)

6ـ انواع نمادهی ادبی را نام ببرید ؟ (5/1)

7ـ اصطلاح تشخیص در بیان تمثیل را شرح دهید ؟ (1)

8ـ نقد و بررسی زبان هر شعر یا نوشته از چند چشم انداز ممکن است نام ببرید ؟ (1)

9ـ بیت زیر را با خط عروضی نشان دهید ؟ (1)

توانا بود هر که دانا بود              زدانش دل پیر برنا بود

10ـ قافیه و ردیف را تعریف کنید ؟ (1)

11ـ مراعات نظیر در شعر به چه کلماتی می گویند ؟ (1)

12ـ شاعر در شعر قصیده در بخش شریطه چه نوع ابیاتی را می سراید ؟ (1)

13ـ دو منظومه ی  حماسی  را نام ببرید ؟ (1)

14ـ اصطلاح غنایی به چه نوع ادبیاتی گفته می شود ؟ (1)

15ـ در هنر کتاب سازی همکاری بین کدام هنرمندان وجود دارد ؟ ( 5/1)

16ـ از شاعران آشنا با موسیقی دو شاعر را ذکر کنید ؟ ( 1)

17ـ چرا هنر نمایش را مادر همه ی هنرها می دانند ؟ (1)

18ـ عصر رونق و شکوفایی نمایش های مذهبی در ایران چه دوره ای است ؟ (5/0)

19ـ نمایشنامه یادگار زرایران از چه دوره ای به جا مانده است ؟ (5/0)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389ساعت 19:55  توسط م . عليزاده  | 

کارگاه هنر یک 1

کارگاه هنر یک 1

 

1ـ خطوط عمودی در آثار جوزف استلا بیانگر چه نوع فضایی است ؟ (1)

2ـ نگاه نگار گر ایرانی به طبیعت چگونه است ؟ (1)

3ـ نظم هندسی ، پویایی و خطوط اوج گیرنده در معماری گنزوتانگه متأثر از کجاست ؟ (1)

4ـ عواملی که در عینیت بخشیدن به آثار نقاشی معاصر نقشی تعیین کننده دارند نام ببرید ؟ (5/1)

5ـ چرا ابو یعقوب عدد چهار را کاملترین رقم می شناسد ؟ (5/0)

6ـ کمالدین بهزاد در نگاره ی یوسف و زلیخا از چه عواملی بهره گرفته است ؟ (1)

7ـ فرانک استلا چه تغییراتی در سطح بوم نقاشی ایجاد نمود ؟ (1)

8ـ چرا در صدر اسلام مجسمه سازی و کار با حجم منع گردید ؟ (1)

9ـ تفاوت روش مستقیم و غیر مستقیم در مجسمه سازی با ذکر مثال توضیح دهید ؟ (2)

10ـ در معماری اسلامی هر کدام از عناصر زیر نماد چه چیزی هستند ؟ (5/1)

الف ) برج :                 ب ) گنبد :                     ج ) پنجره :

11ـ طرز تفکر و نظر ویلیام موریس و پیروان وی در رابطه با هنر وصنعت چه بود ؟ (2)

12ـ ژرف نمایی مقامی را توضیح دهید با ذکر نام یک هنرمند ؟ (5/1)

13ـ واحد پیمانه سازی مدولار توسط چه کسی و بر اساس چه چیزی شکل گرفته است  ؟ (1)

14ـ اصطلاح " وحدت در کثرت " بیانگر کدام مفهوم تصویری است ؟ (5/0)

الف ) ریتم :           ب ) تناسب :           ج ) بافت :          د ) کنتراست :

15ـ خالق آثار هنری زیر را نام ببرید ؟ (5/1)

الف ) گوش پانسمان شده :       ب ) کوه فوجی در یک روز خوش :     ج ) درخت خاکستری :

16ـ ترکیب بندی های زیر را شرح دهید ؟ (2)

الف ) ترکیب بندی منتشر :                              ب ) ترکیب بندی مواج :

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389ساعت 19:49  توسط م . عليزاده  | 

کارگاه هنر2

کارگاه هنر دو2

 

1ـ هماهنگی کدام عوامل فیزیکی و ذهنی در طراحی نقش اساسی دارند ؟ (1)

 

2ـ از نظر جغرافیایی هنر انسانهای بدوی شامل چه کسانی می شود ؟ (1)

 

3ـ وجوه اشتراک در تمام تاریخ نگار گری ایران را بنویسید ؟ (1)

 

4ـ ویژگی های هنر در اواخر دوره صفوی و در قالب مکتب اصفهان را بنویسید ؟ (1)

 

5ـ نقش ابوالحسن خان غفاری در هنر ایران در دوره قاجار را بنویسید و دو اثر وی را نام ببرید ؟ (2)

 

6ـ طراحان پیش از رنسانس چگونه آثار خود را مشخص می کردند ؟ (1)

 

7ـ اصول سه گانه رنسانس را نام ببرید ؟ (5/1)

 

8ـ شیوه طراحی جسو را شرح دهید ؟ (1)

                                                  

9ـ هنر آلبرت دورر در چند وجه خلاصه می گردد ؟ (5/1)

 

10ـ برای هر کدام از مکاتب زیر نام یک هنرمند را ذکر کنید ؟ (2)

 

الف ) اطور گرایی:           ب) رئالیسم:          ج) باروک:               د) رومانتیک:

 

11ـ تا قبل از حضور رامبراند طراحی در اروپا به چه منظورهایی انجام می گرفت ؟ (5/1)

 

12ـ مفهوم اصطلاحات زیر را بنویسید ؟ (5/1)

 

الف ) روکوکو:                      ب ) باروک :                ج ) رنسانس :

 

13ـ تجربه فرانسیسکو گویا در زمینه چاپهای دستی در قالب چند مجموعه بوده است . بنویسید ؟ (1)

 

14ـ مکتب رمانتیک را شرح دهید ؟ (1)

 

15ـ ویژگی های نهضت امپرسیونیسم را بنویسید ؟ 2 مورد.(1)

 

16ـ ویژگی خط در آثار هنری ماتیس را بنویسید ؟ (1)

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389ساعت 19:44  توسط م . عليزاده  | 

سوالات درس انسان فضا طراحی

                                           انسان فضا طراحي

 1-     مفهوم فضاي ظاهر و باطن را با ذكر مثالهايي توضيح دهيد؟(2)

2-      آيينه كاري در معماري بيانگر كدام مفهوم است؟(1)

3-      حسن اختتام در معماري را با ذكر مثالي توضيح دهيد؟(1)

4-      علت روي آوردن حكومت­ها به فضاي قدرت چه بوده است؟(2)

5-      استفاده از فضاي مرموز در آثار هنري كدام تمدن ديده مي­شود؟(0.5)

6-      كتاب مسخ اثر كافكا بر اساس چه نوع تغييراتي خلق شده است؟(0.5)

7-      كدام عامل تصويري به سطح غناي زيادي مي­بخشد؟(0.5)

الف) ريتم               ب) بافت                   ج) تركيب بندي                     د) نقطه

8-      پرسپكتيوهاي واقعي را شرح دهيد و انواع آن را نام ببريد؟(2)

9-      در طراحي يك اثر گرافيكي چه نكاتي را بايد رعايت نمود؟(2)

10-    در نماي متوسط كدام گروه يا شخصيت­ها مورد توجه قرار مي­گيرند؟(1)

11-    ويژگي­هاي تصويرسازي در نگارگري ايران را بنويسيد؟(1.5)

12-    براي ايجاد تداوم در داستان چه كاري مي­توان انجام داد؟(0.5)

13-    كدام يك از افراد زير جزء نقاشان قهوه­خانه­اي بوده است؟(0.5)

الف) محمد مدبر        ب) قوللر آغاسي         ج) كمال الدين بهزاد             د) الف و ب

14-    فضاي عجيب در آثار موريس اشر چگونه شكل گرفته است؟(1)

15-    درك بعد چهارم در كدام مكتب هنري ديده مي­شود؟(0.5)

الف) كوبيسم            ب) رئاليسم              ج) اكسپرسيونيسم                د) امپرسيونيسم

16-    چه دلايلي باعث رشد و توسعه شهرها شده است؟(1)

17-    يوسف كارش در چه زمينه­اي فعاليت داشته است؟(0.5)

الف) موسيقي           ب) عكاسي               ج) مجسمه­سازي                  د) سينما

18-    فضاي كوبيسم را شرح دهيد؟(1)

19-    بزرگترين شاهكارهاي ادب حماسي و عرفاني در قالب چه نوع شعري سروده شده است؟با ذكر مثال نام ببريد؟(1)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم شهریور 1389ساعت 10:55  توسط م . عليزاده  | 

گرافیک و بسته بندی

گرافیک و بسته بندی به طور کلی رنگ اولین چیزی است که بیننده از بسته بندی درک میکند شکل و نوشته به ترتیب بعد از رنگ سبب جذب مشتری میگردند.به همین دلیل رنگ یکی از مهمترین عوامل انگیزشی در خرید محصول است.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد استفاده به جا از رنگ ها است به عنوان مثال رنگ سبزبسته به جای استفاده می تواند بیانگر فساد و پوسیدگی و از طرف دیگر می تواند بیانگر طراوت و تازگی باشد . در انتخاب رنگ محصولات غدایی و نوشیدنی ها علاوه بر توجه به رنگ ماده غذایی میتوان با توجه به ویژگی های گروه مصرف کننده از رنگ ها به عنوان ابزاری قدرتمند بهره جست. به عنوان مثال در طراحی جعبه چای های گیاهی میتوان از رنگ های ملایم و لطیف که مترادف فرآورده های گیاهی است بهره گرفت. اما مورد چای واقعی میتوان با استفاده ابز زمینه تیره حس مرغوبیت محصول را دز مشتری ایجاد نمود و استفاده از تصاویر مرتبط نوعی تشخص به محصول می بخشد.

گاهی میتوان با ایجاد ارتباط بین بسته های یک محصول معنا و مهفوم خاصی را بیان کرد . به عنوان نمونه در طراحی جعبه کفش کودکان با استفاده از رنگ های قوی مانند سبز، زرد و قرمزارتباطی سرگرم کننده و جذاب زمانی که کنار یکدیگر چیده میشوند ایجاد نمود.

استفاده مناسب از رنگ سبب انتقال پبام و سهولت پیدا کردن کد کفش در چیدمان مغازه میگردد. این رنگ ها بر روی ساک دستی فروشگاه استفاده شده و این نوار های رنگی در کنار توضیحاتی در مورد دلایل مواظبت از پا ها تاثیر زیبا و مخصوصی بر روی مشتری میگذارد.

نکته دیگر اینکه،اگرچه استفاده از چاپ 4 رنگ ارزشمند است اما طراحان در برخی موارد متوسل به انتخابی جسورانه و استفاده از بسته بندی تک رنگ میشوند به عنوان مثال در مورد فرآورده های ویژه مردانه استفاده از حداقل رنگ میتواند نماینگر پیامی محکم و مردانه باشد.

از رنگهای آبی،سبز و زرد به منظور تداعی شادابی و حیات در بسته بندی محصول استفاده میشود. استفاده از این رنگها یکی از ساده ترین و گویا ترین روشهای است که برای نشان دادن خنکی وتازگی در بسته بندی محصولاتی مانند آب معدنی و سبزیجات و میوه ها استفاده میگردد. به عنوان نمونه استفاده از رنگ آبی قوی و آرام بخش به عنوان رنگ زمینه برای ارائه فرآوردهٔ اسپری پا بسیار حساب شده به نظر میاید و طراح توانسته با بهره گیری از توانایی رنگ آبی برای القا پاکیزگی و خنکی این حس را به مصرف کننده القا کند .

همچنین استفاده از رنگهای روشن مانند صورتی روشن و آبی و زرد روشن برای بسته بندی هایی که حاوی محصولاتی لطیف و ملایم بسیار به جا است.

گاهی برای ایجاد تاثیراتی از تمول و فریبندگی و کیفیت عالی می توان در رنگ بندی از مقداری طلایی و یا نقره ای به همراه رنگ هایی متالیک از آبی،قهوه ای،فیروزه ای و خاکستری و خرمایی استفاده کرد.از این ترکیب بندی ها برای محصولاتی همچون شکلات، عطر و محصولاتی که نیاز به القا قیمت گران دارند بکار برده می شود.

در انتها باید خاطر نشان شد در انتخاب رنگ در بسته بندی باید به احساس ناشی از آن بر روی گروه هدف دقت کافی شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم شهریور 1389ساعت 14:27  توسط م . عليزاده  |